Nieuws: 04 dec 2017

" alt="">

Doelgroep voor de no-risk polis aangepast

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, zullen worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Momenteel ligt die grens op 62 jaar. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

Om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen, wil het kabinet de leeftijdsgrens van de no-riskpolis per 1 januari 2018 verlagen naar 56 jaar. De maatregel maakt deel uit van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Het actieplan is bedoeld om werkgevers te motiveren om oudere werkzoekenden aan te nemen. Dat doen zij nu vaak niet, omdat ze bang zijn dat deze werknemers vaker en langduriger ziek zijn.

No-riskpolis

De no-riskpolis houdt in dat de werkgever de eerste vijf jaar nadat hij een werknemer met een arbeidshandicap of ziekte in dienst heeft genomen of in dienst heeft gehouden na toekenning van een WIA-uitkering tijdens het dienstverband, geen dan wel beperkt financiële risico’s loopt als deze werknemer ziek wordt. Hij heeft voor deze werknemer namelijk recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet. Dat kan de werkgever verrekenen met het loon. De no-riskpolis geldt voor de duur van maximaal vijf jaar, met uitzondering van alle werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Voor hen geldt een permanente no-riskpolis. Eenmalige verlenging is mogelijk als er een zeer grote kans is dat de werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Als er aansluitend op deze Ziektewetuitkering een WIA-uitkering volgt, dan hoeft de werkgever geen hogere premie voor de WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te betalen.

Ruimere toepassing

Sinds 15 maart 2017 geldt tijdelijk een ruimere toepassing van de no-riskpolis. Hierdoor vallen meer medewerkers met een (ernstig) ziekteverleden onder deze regeling. UWV kan nu ambtshalve besluiten dat een werknemer tijdens de eerste vijf jaar na indiensttreding in aanmerking komt voor de no-riskpolis. Voorwaarde is dat de werknemer, voor zijn indiensttreding, gedurende een periode van tenminste 52 weken arbeidsongeschikt is geweest (wegens ziekte, zwangerschap of bevalling) en in die periode geen aanspraak kon maken op doorbetaling van het loon. Dit gaat dan om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is geëindigd tijdens ziekte en om WW-uitkeringsgerechtigden die ziek zijn geworden. Deze mensen komen al na het eerste ziektejaar in aanmerking voor een no-riskpolis (in plaats van na twee jaar ziekte). De verruiming geldt voor een periode van vijf jaar.

Bron: Randstad Werkpocket, HR Rendement